Inloggen
Winkelmandje

Algemene verkoopvoorwaarden

Klik hier om de Algemene Verkoopvoorwaarden te openen.

Click over here to open the General Terms and Conditions.

Klicken Sie hier um die Allgemeine Geschäftsbedingungen zu öffnen.


Algemene Verkoopvoorwaarden van DIAL Liquid Technics B.V. Celsiusstraat 5, 3316 AC DORDRECHT ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam KvK nummer 24310004.1. De toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingingen zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2. Aanbiedingen; de totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij we een termijn voor de aanvaarding hebben aangegeven.
2.2. Monsters, modellen, tekeningen, kleuren en maten en dergelijke, worden door ons vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding, zonder dat de door ons te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2.3. Overeenkomsten met ons komen tot stand zodra wij de opdrachtbevestiging hebben verzonden dan wel met de uitvoering van de bestelling zijn begonnen.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege zijn en/of zullen worden opgelegd. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven zijn in onze prijzen niet inbegrepen de kosten van montage, beproeving en inbedrijfstelling.
3.2. Indien onze kosten na het sluiten van de overeenkomst stijgen, zijn wij bevoegd om die kostenstijgingen aan de wederpartij door te berekenen.

4. Leveringstermijnen; vervoer; risico-overgang

4.1. Een overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag dat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd en de wederpartij al datgene heeft gedaan dat voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Wij komen eerst in verzuim te verkeren nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
4.2.   Het vervoer van de door ons te leveren zaken vindt plaats op de door ons te bepalen wijze, tenzij anders overeengekomen. De kosten van het vervoer komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij.
4.3. De door ons te leveren zaken zijn voor risico van de wederpartij zodra deze door haar of de door ons of haar ingeschakelde vervoerder in ontvangst zijn genomen.

5. Acceptatie

5.1. Bij de ontvangst van de zaken dient de wederpartij te controleren of haar de juiste zaken in de juiste hoeveelheden zijn geleverd er dient zij die zaken te controleren op zichtbare gebreken. Indien tijdens deze controle gebreken blijken, dient de wederpartij dat terstond schriftelijk aan ons mede te delen.
5.2. Eventuele verborgen gebreken dient de wederpartij schriftelijk aan ons mede te delen binnen acht dagen nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch uiterlijk steeds binnen negentig dagen na de dag waarop geleverd werd.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat de wederpartij de koopprijs, de prijs voor de door ons uit te voeren werkzaamheden alsmede de eventueel vervallen vertragingsrente en de gemaakte kosten van rechtsbijstand volledig heeft betaald. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken door te verkopen dan wel te verwerken of te bewerken alvorens de koopprijs en de vorenbedoelde kosten volledig zijn voldaan.

7. Opschorting en retentie

7.1. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen, zijn wij gerechtigd om de nakoming van onze verplichtingen op te schorten tot de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Aan de wederpartij toebehorende zaken die zich bij ons bevinden, zullen wij in dat geval gedurende die periode onder ons houden. Alle redelijke kosten die wij in verband hiermee moeten maken, zijn voor rekening van de wederpartij.
7.2. Tot de uitoefening van de in artikel 7.1 bedoelde rechten zijn wij eveneens gerechtigd, indien wij aanleiding hebben om te veronderstellen dat de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet juist, tijdig of volledig zal gaan nakomen. In dat geval kunnen wij verlangen dat de wederpartij eerst voldoende zekerheid stelt, alvorens wij tot de uitvoering van onze verplichtingen behoeven over te gaan.

8. Betalingen

8.1. Betaling dient te geschieden binnen uiterlijk dertig dagen na facturering, volledig en zonder enig beroep op korting of verrekening uit welke hoofde ook.
8.2.   Indien de door ons te leveren zaken in gedeelten worden geleverd, zijn wij bevoegd betaling te verlangen van een evenredig gedeelte van de totale overeengekomen prijs.
8.3. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is de wederpartij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag met een minimum van 1,5% per maand vanaf de datum dat betaald had moeten zijn tot de dag der algehele voldoening.
8.4. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de betaling, zijn wij gerechtigd alle in verband daarmee te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het totale openstaande bedrag.

9. Adviezen

De toepassing, het gebruik of de verwerking van de door ons geleverde zaken geschiedt steeds onder de verantwoordelijkheid van onze wederpartij. Indien de wederpartij ons in verband daarmee om adviezen vraagt, zijn onze adviezen steeds geheel vrijblijvend. Het oordeel of een door ons geleverde zaak geschikt is voor de door de wederpartij beoogde toepassing is voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal ons ter zake vrijwaren tegen aanspraken van derden.

10. Garantie

10.1.Wij garanderen gedurende twaalf maarden na de dag van de levering de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken. Zaken of onderdelen daarvan die in dat opzicht niet deugdelijk zijn, zullen door ons worden vervangen of hersteld.
De keuze voor vervangen of herstellen is aan ons voorbehouden. Vervangen zaken of onderdelen daarvan worden ons eigendom en moeten desgevraagd aan ons worden geretourneerd.
10.2. Onze verplichting om door ons geleverde zaken of onderdelen daarvan te vervangen, strekt niet verder dan het toezenden van de te vervangen zaken of de onderdelen daarvan. De toezending binnen Nederland geschiedt kosteloos. De kosten van toezending naar adressen buiten Nederland kunnen worden doorberekend.
10.3. Indien wij kiezen voor de uitvoering van herstelwerkzaamheden, dan geschiedt het herstel naar onze keuze op een door ons gekozen locatie of bij de wederpartij. De herstelwerkzaamheden worden kosteloos uitgevoerd. Indien de wederpartij wil dat de werkzaamheden op een andere locatie worden uitgevoerd dan de locatie waar wij voor kiezen, zijn de reisuren en de reis- en verblijfkosten van onze reparateurs voor rekening van de wederpartij.
10.4. Ter zake van de door ons uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden.
10.5. Elke aanspraak op garantie vervalt indien:
-de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of
onoordeelkundig gebruik of van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand
of
waterschade dan wel het gevolg zijn van het onjuist toepassen van de geleverde zaken;
- door de afnemer of derden veranderingen aan de zaken worden aangebracht;
- eventuele serienummers van de fabrikant worden verwijderd of onleesbaar zijn;
-de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van gebrekkig of onoordeelkundig
onderhoud van de zaak.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 bedoelde garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding, daaronder begrepen die ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, is derhalve uitgesloten.
11.2. Indien wij om enigerlei reden tot iets anders zijn gehouden dan de nakoming van onze garantieverplichting als bedoeld in artikel 10, is onze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het bedrag gelijk aan de prijs die de wederpartij aan ons is verschuldigd voor de door ons geleverde zaak.
11.3. De wederpartij is gehouden tot de betaling van alle kosten, schaden of renten, die voor ons mochten ontstaan, als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons worden ingesteld. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door ons.

12. Overmacht

12.1. Onder niet toerekenbare tekortkomingen worden verstaan alle van onze wil onafhankelijke omstandigheden - ook al waren deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar - die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluitingen, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in ons bedrijf of het bedrijf van onze leveranciers.

13. Toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14. Geschillen

14.1. Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen